Logo

2018 წლის 18 აგვისტოს სსიპ ლ.საყვარელიძის სახელობისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა და სს ,,პსპ დაზღვევა”-ს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

title

2018 წლის 18 აგვისტოს სსიპ ლ.საყვარელიძის სახელობისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულ ცენტრსა და სს ,,პსპ დაზღვევა”-ს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.

მემორანდუმის საგანს წარმოადგენს სოციალური პასუხისგებლობის ფარგლებში, საზოგადოების ინფორმირების გაზრდის მიზნით, პსპ დაზღვევის მიერ საინფორმაციო კამპანიის ორგანიზება, კოორდინირება და ხელშეწყობა, ხოლო ცენტრის მიერ შესაბამისი მხარდაჭერის უზრუნველყოფა.