Logo

ხანძარი - მიზეზები, რისკები, რეკომენდაციები

title

რისკები

 • ხანძრის მიზეზი შესაძლებელია იყოს ადამიანების დაუდევარი ქმედებები და ბუნებრივი მოვლენები. ხანძარი ხშირად ასოცირდება სასოფლო-სამეურნეო სამიწათმოქმედო სამუშაოებთან, დიდია ხანძრის განვითარების ალბათობა გვალვის დროს; 50% შეთხვევაში კი ხანძრის მიზეზი უცნობია.
 • ხანძრის დროს იღუპებიან ადამიანები და ცხოველები, ნადგურდება სასოფლო-სამეურნეო კულტურები და რესურსები; ხშირად ზარალი მნიშნელოვნად დიდია. ხანძრის დროს შესაძლებელია მოხდეს ავტოსატრანსპორტო, საზღვაო და ავიოკატასტროფები.
 • ხანძრის დროს წარმოშობილმა კვამლი უარყოფითად მოქმედებს იმ ადამიანთა ჯანმრთელობაზე, რომლებიც ხანძრის კერის სიახლოვეს ცხოვრობენ.
 • რთულია ფართომასშტაბიანი ხანძრების გაკონტროლება, ხოლო მიწისქვეშა ხანძრები კი კოტროლს არ ექვემდებარება.
 • ხანგრძლივი დროის განმავლობაში მიმდინარე ხანძარი შესაძლებელია ჰაერის დაბინძურების მიზეზი გახდეს.

 

ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ხანძრის რისკებზე:

 • მცენარეული საფარის სიმშრალე (ტენიანობა და მცენარეული საფარის ოდენობა);
 • ამინდის ცვლილებები, განსაკუთრებით ქარი, რომელიც გავლენას ახდენს ხანძრის გადანაწილებასა და ინტესნივობაზე;
 • გვალვა, მშრალი სეზონი;
 • დროული შეტყობინების სისტემის არარსებობა, გაუმართაობა ან ხელმიუწვდომლობა.

 

ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს მოსახლეობაზე:

 • გარემოს დამაბინძურებლების ტოქსიურობა;
 • ზემოქმედების  მასშტაბები;
 • მგრძნობიარე პოპულაციის არსებობა: პატარა ბავშვები, ორსულები, ხანდაზმულები, რესპირატორული პრობლემების, ფილტვის ან გულის  დაავადებების მქონე ადამიანები;
 • დამატებითი ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენს ხანძრის წარმოქმნაზე: ეთნიკურობა, სქესი, კვების სტატუსი, სოციალურ-ეკონომიური მდგომარეობა, თამბაქოს მოხმარება;
 • განსაკუთრებული რისკის პროფესიები: ღია ცის ქვეშ მომუშავენი, მეხანძრეები, საგანგებო სიტუაციებში მომუშავე პირები;
 • ინფორმაციაზე, ჯანდაცვის სერვისებსა და სასმელ წყალზე ხელმისაწვდომობა;
 • გარემოს დაბინძურების საწინააღდეგო ღონისძიებების ნაკლებობა;
 • საცხოვრებელი პირობები;
 • გაფრთხილების ადრეული სისტემის არარსებობა.

ავადობისა და სიკვდილიანობის  ძირითადი მიზეზები

 • ცეცხლთან მებრძოლების სიკვდილი;
 • ავტოსატრანსპორტო, საზღვაო და ავიოკატასტროფები (ცუდი ხილვადობის გამო);   
 • სიკვდილიანობა ევაკუაციის დროს.

 

მწვავე  შედეგები

 • დამწვრობა;
 • კვამლის ზემოქმების გამო შესაძლოა მოხდეს ყოველდღიური სიკვდილიანობის გაზრდა;
 • ასთმისა და რესპირატორული დაავადებების შემთხვევების მომატება; გულსისხლძარღვთა  დაავადებების შედეგად გამოწვეული სიკვდილიანობის ზრდა;
 • მწვავე რესპირატორული დაავადებების მომატება ბავშვებში;
 • გულსისხლძარღვთა და სასუნთქი სისტემის დაავადებების მქონე პირთა ჰოსპიტალიზაციის შემთხვევების ზრდა;
 • მოსახლეობის მიმართვიანობის ზრდა სამედიცინო დაწესებულებებში; 
 • ფილტვების ფუნქციების დარღვევა.

 

ქრონიკული შედეგები

 • კარცენოგენეზის რისკის ზრდა;
 • ასთმისა და რესპირატორული დაავადებების შემთხვევების ზრდა;
 • ფილტვის ქრონიკული დაავადებების ახალი შემთხვევები, სიცოცხლის ხანგრძლივობის შემცირება.

 

გადაუდებელი საჭიროებები

 • რესპირატორები ჩვილი ბავშვებისა და სხვა ასაკობრივი ჯგუფებისათვის;
 • სათანადო რჩევა-რეკომენდაციების მიცემა მოსახლეობისათვის;
 • მოსახლეობის განათლება ხანძრის ჯანმრთელობაზე მავნე ზემოქმედების შესახებ;
 • ხანძრის რისკის განსაზღვრა;
 • ადგილზე სამედიცინო დახმარების, ექიმების (მკურნალობა) არსებობა;
 • ამბულატორიული სამედიცინო დახმარების ხელმისაწვდომობა;
 • განსაკუთრებით მგრძნობიარე ადამიანების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა;
 • საკვების/წყლის მარაგის, საკვების/წყლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
 • ამინდის პროგნოზის მუდმივი მეთვალყურეობა.

 

გახსოვდეთ:

 • დიდი მნიშვნელობა აქვს მიწათსარგებლობის დაგეგმვას;
 • ხანძრის დროს გამოყოფილი მყარი ნაწილაკების ამოსუნთქვისას, განსაკუთრებული დაბინძურების შემთხვევაში აუცილებელია სპეციალური ნიღბები, აირწინაღები;
 • ხანძრის დროს აუცილებელია გარკვეული სიფრთხილის ზომების მიღება;
 • ყველა სტიქიური უბედურება იწვევს მოსახლეობის ფსიქო-სოციალურ სტრესს, რაც აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული ჯანდაცვის მუშაკებოის მიერ;
 • წყლისა და ელექტროენერგიის ნაკლებობა ჯანდაცვის სამსახურებზე დიდ გავლენას ახდენს.

 

წყარო: http://www.who.int/hac/techguidance/ems/vegetation_fires/en/