Logo

„მიკრონუტრიენტთა დეფიციტის ზედამხედველობის გაძლიერების“ 2015-2016 წლის კოლაბორაციული (აშშ CDC, NCDC) პროექტის განხორციელების შედეგების და ნუტრიციული ზედამხედველობის სისტემის შემდგომი განვითარების პერსპექტივების შესახებ