Logo

ENVIRONMENTAL AND HEALTH NATIONAL ACTION PLAN

title

საქართველოს მთავრობის მიერ, 2018 წლის 29 დეკემბრის N680 დადგენილებით  დამტკიცებული იქნა გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმა (NEHAP-2), რომელიც ემყარება გარემოს და ჯანმრთელობის ევროპის პროცესის ფარგლებში 2010 და 2017 წლებში ჩატარებულ მინისტერიალებზე მიღებული პარმისა და ოსტრავას დეკლარაციების პრინციპებს, ითვალისწინებს ასოცირების ხელშეკრულების სამოქმედო გეგმის მოთხოვნებს, კონცეპტუალურად და სტრატეგიულად უკავშირდება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მდგრადი განვითარების მიზნებს 2030 წლისთვის და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ევროპის რეგიონის ჯანმრთელობის პოლიტიკურ პლატფორმას - „ჯანმრთელობა 2020“. სამოქმედო გეგმა შემუშავდა უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფის მიერ, რომელსაც ექსპერტულ დახმარებას უწვედა ჯანმო-ს გარემოს და ჯანმრთელობის ბონის ოფისის ექსპერტები და მონაწილეობას იღებდა ყველა დაინტერესებული  მხარე (სამინისტროების, სააგენტოების, სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის  წარმომადგენლები, დარგის საერთაშორისო და ადგილობრივი ექსპერტები). 

გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის უმთავრესი პრინციპია მჭიდრო მულტისექტორული თანამშრომლობა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის პრიორიტეტულობის უზრუნველსაყოფად ქვეყნის პოლიტიკის ყველა მიმართულებაში (Health in All Policies), საქართველოს მოსახლეობისათვის საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებული უფლების რეალიზებისათვის - ცხოვრობდეს ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოში. გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხორცილების პასუხისმგებლობა ჯანდაცვისა და გარემოს დაცვის სექტორებთან ერთად ეკისრება ეკონომიკურ, სოფლის მეურნეობის, განათლების, ფინანსთა,  საგარეო საქმეთა სექტორებს და ადგილობრივ თვითმმართველობას. 

დოკუმენტის თანახმად, გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის მართვას, საქმიანობის კოორდინირებასა და ზედამხედველობას განახორციელებს გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს მთავრობის სათათბირო ორგანოს და რომელსაც ხელმძღვანელობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ხოლო საკოორდინაციო საბჭოს  სამდივნოს ფუნქციას შეასრულებს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული. ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების საერთო კოორდინაციას, საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტის მიხედვით განახორციელებს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.

გარემოს და ჯანმრთელობის ეროვნული სამოქმედო გეგმის სტრატეგიული ამოცანებია:

1. უსაფრთხო წყალსა და  სანიტარიაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება, მათ შორის თითოეული ბავშვისთვის.

2. ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემოს მიმართ ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესება ბავშვებისა და ახალგაზრდებისათვის, გაზრდილი ფიზიკური აქტივობის უზრუნველსაყოფად;

3. მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე ატმოსფერული და შენობისშიდა ჰაერის დაბინძურების მავნე ზემოქმედების შემცირება;

4. ქიმური ნივთიერებების  ზემოქმედებით გამოწვეული ავადობის პრევენცია;

5. ჯანმრთელობის საკითხების ინტეგრირება კლიმატის ცვლილებების ადაპტაციისა და შერბილების პოლიტიკაში.


ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში გაწერილია  სტრატეგიული ამოცანები და ინტერვენციები, რომელსაც თან ახლავს საშუალოვადიანი მიზნები, მათი განხორციელების ვადები, პასუხისმგებელი ინსტიტუტები, შესაძლო რისკები, მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმები.ჯანმო-ს   სახელმძღვანელო დოკუმენტები

ჰაერის ხარისხი:

 1. Residential heating with wood and coal: health impacts and policy options in Europe and North America (2015):
  1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/271836/ResidentialHeatingWoodCoalHealthImpacts.pdf?ua=1 (EN)
  2. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/271836/ResidentialHeatingWoodCoalHealthImpacts.pdf?ua=1 (RUS)
  3. Economic cost of the health impact of air pollution in Europe: Clean air, health and wealth (2015):
   1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/276772/Economic-cost-health-impact-air-pollution-en.pdf?ua=1 (EN)
   2. Health effects of particulate matter. Policy implications for countries in eastern Europe, Caucasus and central Asia (2013):
    1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/189051/Health-effects-of-particulate-matter-final-Eng.pdf?ua=1 (EN)
    2. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/189052/Health-effects-of-particulate-matter-final-Rus.pdf?ua=1 (RUS)

 

 1. Health risks of air pollution in Europe – HRAPIE project. Recommendations for concentration–response functions for cost–benefit analysis of particulate matter, ozone and nitrogen dioxide (2013):
  1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/238956/Health-risks-of-air-pollution-in-Europe-HRAPIE-project,-Recommendations-for-concentrationresponse-functions-for-costbenefit-analysis-of-particulate-matter,-ozone-and-nitrogen-dioxide.pdf?ua=1 (EN)
  2. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/271943/Health-risks-of-air-pollution-in-Europe-HRAPIE-project_rus.pdf?ua=1 (RUS)

 

 1. Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP project: final technical report (2013):
  1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/193108/REVIHAAP-Final-technical-report-final-version.pdf?ua=1 (EN)
  2. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/218574/REVIHAAP-Final-technical-report-Rus.pdf?ua=1 (RUS; summary of EN version)
  3. Air quality guidelines: global update 2005.
   1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78638/E90038.pdf?ua=1 (EN)
   2. http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_PHE_OEH_06.02_rus.pdf?ua=1 (RUS, executive summary)

 

 1. WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants (2010):
  1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf?ua=1(EN)
  2. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/132957/e94535_exsumR.pdf?ua=1(RUS; executive summary of EN version)
  3. WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould (2009)
   1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf?ua=1 (EN)
   2. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/246321/E92645r.pdf?ua=1 (RUS)
   3. WHO guidelines for indoor air quality: household fuel combustion (2014)

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/141496/1/9789241548885_eng.pdf (EN)

 

 1. Health effects of black carbon (2012):
  1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/162535/e96541.pdf?ua=1 (EN)

 

 1. Health risks of ozone from long-range transboundary air pollution (2008):
  1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/78647/E91843.pdf?ua=1(EN)

 

For translation in Georgian, we would prioritize the newest and/or shortest documents (Publications 1, 3, 5b and 6b above).

ხმაური:

 1. Night noise guidelines for Europe (2009):
  1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf?ua=1 (EN)
  2. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/246322/E92845r.pdf?ua=1 (RUS)
  3. Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe (2011):
   1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/136466/e94888.pdf?ua=1 (EN)

 

აზბესტოზი:

 1. National programmes for elimination of asbestos-related diseases: review and assessment, 2011 http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/occupational-health/publications/2012/national-programmes-for-elimination-of-asbestos-related-diseases-review-and-assessment (EN and RUS)
 2. The Human and Financial Burden of Asbestos in the WHO European Region, 2012 http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/occupational-health/publications/2013/the-human-and-financial-burden-of-asbestos-in-the-who-european-region (EN)
 3. Towards the elimination of asbestos-related diseases in the WHO European Region. Assessment of current policies in Member States, 2014 http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/occupational-health/publications/2015/towards-the-elimination-of-asbestos-related-diseases-in-the-who-european-region.-assessment-of-current-policies-in-member-states,-2014 (EN and RUS)
 4. Outline for the Development of National Programmes for Elimination of Asbestos-Related Diseases, WHO and ILO, 2014 http://www.who.int/occupational_health/publications/asbestosdoc/en/ (EN and RUS)
 5. Chrysotile asbestos –summary, 2014 http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chrysotile_asbestos_summary.pdf?ua=1 (EN); http://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/chrysotile_asbestos_summary_ru.pdf?ua=1 (RUS)

 

ქიმიური უსაფრთხოება

 1. Потенциал государств-членов европейского региона ВОЗ в области предотвращения негативных эффектов химических веществ на здоровье населения и меры по его укреплению. [The potential of the Member States of the European Region of WHO in the field of prevention of adverse effects of chemicals on human health and measures for its strengthening.] In: Гигиена и санитария [Hygiene & Sanitation] 5: 11-15.– RUS
  1. http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7769

 

 1. Capacity building for public health management of chemical incidents and IHR implementation, WHO (2013) - ENG (ENG)http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/236158/E96960.pdf

 

 1. 3.       Эндокринныеразрушители – химическиевещества, вызывающиеособуюозабоченность [Endocrine disruptors – chemicals of high concerns.] In: Приоритетыпрофилактическогоздравоохранениявустойчивомразвитииобщества: состояниеипутирешения: материалыПленума, 12-13 декабря 2013 [Priorities of prophylactic medicine in sustainable development of society: status and ways for solution of problems: Materials of Plenum, 12-13 December 2013] M., P. 7-9  -RUSwww.sysin.ru/assets/files/MATERIALI-PLENUMA2013.pdf

 

 1. Identification of risks from exposure to endocrine-disrupting chemicals at the country level, WHO (2014)   - ENG
  1. http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/identification-of-risks-from-exposure-to-endocrine-disrupting-chemicals-at-the-country-level

 

 1. Health sector involvement in chemicals management at the national level: review of current practice, WHO (2014) – ENG
  1. http://who.int/en/publications/abstracts/health-sector-involvement-in-chemicals-management-at-the-national-level-review-of-current-practice

 

 1. Identification of risks of endocrine-disrupting chemicals: overview of existing practices and steps ahead” is now online. You will find it at these links:
  1. http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment/publications/2015/identification-of-risks-of-endocrine-disrupting-chemicals-overview-of-existing-practices-and-steps-ahead-2015

 

 1. Risk-assessment-of-combined-exposure-to-multiple-chemicals-A-WHO-IPCS-framework[Оценкарискаприкомбинированномвоздействиихимическихвеществ], 2015  - RUS
  1. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/268202/Risk-assessment-of-combined-exposure-to-multiple-chemicals-A-WHO-IPCS-framework-Rus.pdf

 

წყალი და სანიტარია:

 1. WHO Guidelines for drinking-water quality (ENG version available at: http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/)
 2. WHO Guidelines for safe recreational water environments (ENG version available at: http://www.who.int/water_sanitation_health/bathing/en/)
 3. WHO Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater (ENG version available at: http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuww/en/)
 4. Protocol on Water and Health (ENG and RUS version available at: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/88603/E89602.pdf?ua=1)
 5. Guidelines on the setting of targets, evaluation of progress and reporting under the Protocol on Water and Health (ENG version available at: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/water/publications/documents/guidelines_target_setting.pdf)
 6. A road map to support country-level implementation of water safety plans (ENG version available at: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/thinkbig_small.pdf?ua=1, RUS version available at: http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/V2_WSHH-RoadMap-RUS.pdf?ua=1)
 7. Water safety plan manual: step-by-step risk management for drinking-water suppliers (ENG version available at: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241562638_eng.pdf?ua=1; RUS version available at: http://www.who.int/water_sanitation_health/publication_9789241562638/ru/)
 8. Sanitation safety planning: manual for safe use and disposal of wastewater, greywater and excreta (ENG available at: http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/ssp-manual/en/)
 9. Policy guidance on water-related disease surveillance (ENG and RUS available at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/publications/2011/policy-guidance-on-water-related-disease-surveillance)
 10. No one left behind: good practices to ensure equitable access to water and sanitation in the pan-European region (ENG and RUS available at: http://www.unece.org/?id=29170)
 11. Small-scale water supplies in the pan-European region. Background. Challenges. Improvements (ENG and RUS available at: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/water-and-sanitation/publications/2011/small-scale-water-supplies-in-the-pan-european-region.-background.-challenges.-improvements

 

ტრანსპორტი

 1. Developing national action plans on transport, health and environment. A step-by-step manual for policy-makers and planners http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Transport-and-health/publications/2014/developing-national-action-plans-on-transport,-health-and-environment.-a-step-by-step-manual-for-policy-makers-and-planners

 

 1. Health economic assessment tools (HEAT) for walking and for cycling. Methodology and user guide. Economic assessment of transport infrastructure and policies. 2014 Update (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Transport-and-health/publications/2014/health-economic-assessment-tools-heat-for-walking-and-for-cycling.-methodology-and-user-guide.-economic-assessment-of-transport-infrastructure-and-policies.-2014-update) (A NEW EDITION IS ABOUT TO BE RELEASED)

 

 1. Unlocking new opportunities: jobs in green and healthy transport http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Transport-and-health/publications/2014/unlocking-new-opportunities-jobs-in-green-and-healthy-transport

 

 1. Physical activity promotion in socially disadvantaged groups: principles for action. Policy summary http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/Transport-and-health/publications/2013/physical-activity-promotion-in-socially-disadvantaged-groups-principles-for-action.-policy-summary

 

 1. Young and physically active: a blueprint for making physical activity appealing to youth - http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/physical-activity/publications/2012/young-and-physically-active-a-blueprint-for-making-physical-activity-appealing-to-youth

 

კლიმატური  ცვლილება და ჯანმრთელობა:

 1. Climate change and health: a tool to estimate health and adaptation costs. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/190404/WHO_Content_Climate_change_health_DruckIII.pdf?ua=1
 2. Protecting health in Europe from climate change http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/74401/E91865.pdf?ua=1
 3. Floods in the WHO European Region: health effects and their prevention http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/189020/e96853.pdf?ua=1
 4. Public health advice on preventing health effects of heat: new and updated information for different audiences http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/147265/Heat_information_sheet.pdf?ua=1
 5. Heat-health action plans: guidance
  1. ENG: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/95919/E91347.pdf?ua=1
  2. RUS: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/147873/E91347R.pdf?ua=1

 

ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების შეფასება

 1. Health in Impact Assessments: Opportunities not to be missed (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment/publications/2014/health-in-impact-assessments-opportunities-not-to-be-missed)
 2. Strengthening the implementation of health impact assessment in Latvia (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment/publications/2012/strengthening-the-implementation-of-health-impact-assessment-in-latvia)
 3. Building capacity in environment and health –  documents of a multicountry project including training materials, a framework on using impact assessment in environment and health and a concept for continuous training in environment and health (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment/activities/building-capacity-in-environment-and-health)
 4. Using impact assessment in environment and health: a framework (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment/publications/2013/using-impact-assessment-in-environment-and-health-a-framework)
 5. Strengthening health in environmental assessments in Estonia. Gap analysis and way forward. (http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment/publications/2013/strengthening-health-in-environmental-assessments-in-estonia.-gap-analysis-and-way-forward)
 6. Health and environment: communicating the risks.
  1. ENG: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/233759/e96930.pdf?ua=1
  2. RUS: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/235076/e96930r.pdf?ua=1
  3. Contaminated sites and health. (2013). English and Russian (abridged) available at http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/health-impact-assessment/publications/2013/contaminated-sites-and-health.-report-of-two-who-workshops-syracuse,-italy,-18-november-2011-catania,-italy,-2122-june-2012
  4. Human biomonitoring: facts and figures (2015). English and Russian available at http://www.euro.who.int/en/media-centre/events/events/2015/04/ehp-mid-term-review/publications/human-biomonitoring-facts-and-figures
  5. Human health in areas with industrial contamination. http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/264813/Human-Health-in-Areas-with-Industrial-Contamination-Eng.pdf?ua=1