Logo

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-159/ო დაბადებისა და გარდაცვალების რეგისტრაციის ელექტრონული სისტემის ფუნქციონირებისა და გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ