Logo

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ა N 06-15/ო დოკუმენტბრუნვის სქემის, ფულადი წახალისების ანგარიშგება/ანაზღაურების მექანიზმების და ანგარიშგებისათვის აუცილებელი ფორმების და მათი შევსების წესის დამტკიცების თაობაზე

title