Logo

ბრძანება #06-54/ო -საჯარო სამართლ ის იურიდიულ ი პირის - ლ . საყვარელ იძის სახელ ო ბის დაავადებათა კო ნტრო ლ ისა და საზ ო გადო ებრივი ჯანმრთელ ო ბის ერო ვნულ ი ც ენტრის 2 0 1 8 - 2 0 2 2 წლ ების სტრატეგიის შესახებ