Logo

ბრძანება N 06-246/ო HCV Core Ag კვლევისთვის საჭირო ნიმუშის აღების, მომზადების და ტრანსპორტირების ინსტრუქციის/წესის დამტკიცების შესახებ