Logo

ბრძანება #06-90/ო COVID-19-ის ტესტირებისთვის შესაფერისი ბიოლოგიური მასალის ნიმუშის აღების,შენახვის და ტრანსპორტირების ინსტრუქციის/წესის დამტკიცების შესახებ