Logo

ტრანს - სასაზღვრო შეხვედრა აზერაბაიჯანის და საქართველოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და ვეტერინარული სამსახურების სპეციალისტთა შორის 18.04.2018