Logo

აივ ინფექცია/შიდსი

აივ ინფექცია/შიდსი

1) რა არის აივ ინფექცია/შიდსი? აივ ინფექცია არის ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით (აივ) გამოწვეული ინფექცია, რომლის ბოლო კლინიკურ სტადიასაც წარმოადგენს შიდსი - შეძენილი იმუნოდეფიციტის სინდრომი.